Giới thiệu về Truyền Nhân Huỳnh Mai

Truyền nhân: là người được chân truyền, người nối nghiệp, kế thừa tất cả kinh nghiệm của tổ tiên.

Truyền nhân Huỳnh Mai: Tôi là cháu nội đích tôn của ông Huỳnh Mai – Người cũng được chân truyền trong họ tộc về phong thủy – được theo ông nội để học hỏi, thực hành phong thủy để giúp đỡ người khác và nối nghiệp của gia tộc. Và vì tôn sư trọng đạo và để tỏ lòng tôn kính với ông nội của tôi, nên tôi xin dùng mãi tên của ông để nhắc nhở cho tôi và các đệ tử hoặc các thế hệ sau này biết xuất thân về ngành này của chúng tôi.