Danh sách thành viên BAN QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN BAN QUN TRỊ:

 

1. Ch Mai Thị Trúc Mai, ĐT: 0902 35 75 80, Email: hmptdieungoc@yahoo.com

 

2. Chị Nguyễn Như Bình Phương, ĐT: 0938 05 08 05, Email: phuonglpt@gmail.com

 

3. Anh Phan Minh Hiếu, ĐT: 0909 567 870, Email: minhhieu.hcm@gmail.com

 

4. Anh Lê Phước Khôi, ĐT: 0989692111, Email: lepkhoi@gmail.com

 

5. Chị Trần Thị Hằng, ĐT: 0902 990 527, Email: tranthihang.hcm@gmail.com

 

 

THÀNH VIÊN DANH D:

 

1. Ch Nguyễn Thị Ái Hòa, ĐT: 0903 808 478

 

2. Anh Trang Thanh Liêm, ĐT: 0903 91 66 94

 

3. Anh Lê Thanh Quang, ĐT: 0903 705 255

 

4. Ch Nguyễn Thị Bích Thùy, ĐT: 0903 765 710

 

5. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, ĐT: 0913942099,

                        Email: trang.thuy70@yahoo.com.vn

 

6. Anh Phạm Lập, Email: phamlap@gmail.com

 

 

  THÀNH VIÊN WEBSITE:

 

1. Anh Tô Tuấn Khiêm, ĐT: 0904 252 994, Email: totuankhiem@gmail.com

 

2. Anh Hà  Trần Tuấn Anh, ĐT: 0908 331 070, Email: tuananh19101989@gmail.com

 

3. Chị Võ Vân Lam, ĐT: 0908 908 182, Email: vovanlampt@gmail.com

 

4. Anh Phí Ngọc Danh, ĐT: 0907 643 283, Email: phanhngocdi@yahoo.com