Thiền Vị[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

CHAY MẶN

Chấp nhất làm gì mặn với chay,
Cho hay nhân thế khó tỏ bày,
Chay, lòng tham dục, là chay mặn,
Mặn cố tu hành, mặn hóa chay,
Chay mặn… gì đâu, toàn bất tịnh,

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: